Photos

  • Kelson (Kairat Almaty) & Mário Gašparovič (Slov-Matic Bratislava)
    Kelson (Kairat Almaty) & Mário Gašparovič (Slov-Matic Bratislava)
    Kelson shoots in Kairat's 3-1 elite round Group C win (photo: Sergey Khodanov)
    21 November 2010
    ©Sergey Khodanov