Latest photos

  • Poland celebrate
  • Dominika Grabowska (Poland) & Cristina Cerescu (Moldova)
  • Kamil Jóźwiak (Poland) & Georgios Christodoulou (Cyprus)
  • Robert Lewandowski (Poland)

Video