Photos

  • Stav Nasikovski (Israel)
    Stav Nasikovski (Israel)
    Israel's Stav Nasikovski in action during the UEFA European Under-17 Championship elite round match against Switzerland
    24 March 2013
    ©EQImages

Player statistics

Squad