Photos

  • Michal Mareš (Czech Republic) & Damir Puškar (Slovenia)
    Michal Mareš (Czech Republic) & Damir Puškar (Slovenia)
    Michal Mareš (No11) of Czech Republic and Damir Puškar (right) of Slovenia vie for the ball during their play-off second leg
    19 April 2012
    ©Jan Tauber