Latest photos

  • Kazbek Geteriyev (Irtysh Pavlodar)
  • FC Kairat Almaty celebrations
  • Yeldos Akhmetov (FC Kairat Almaty)
  • FC Kairat Almaty - FC Astana

Video