• 90+3' Good assist from Legros. Jean-Sébastien Legros
  Good assist from Legros.
 • 90+3' Joachim scores! Aurélien Joachim
  Joachim scores!
 • Enrico Cibelli Cibelli misses the target. 90+3'
  Cibelli misses the target.
 • 90+2' Steinmetz takes the corner. Thierry Steinmetz
  Steinmetz takes the corner.
 • 90+2' Joachim is flagged for offside. Aurélien Joachim
  Joachim is flagged for offside.
 • 90' Tournut fouls D'Orsi. Julien Tournut
  Tournut fouls D'Orsi.
 • 90' Steinmetz takes the corner. Thierry Steinmetz
  Steinmetz takes the corner.
 • Federico Valentini F. Valentini makes a save. 89'
  F. Valentini makes a save.
 • 89' Tournut has an effort on goal. Julien Tournut
  Tournut has an effort on goal.
 • 89' Mélisse takes the free-kick. Bryan Mélisse
  Mélisse takes the free-kick.
 • Giovanni Bonini Bonini fouls Gomez. 89'
  Bonini fouls Gomez.
 • 88' Benzouien fouls Marani. Sofian Benzouien
  Benzouien fouls Marani.
 • 86' Legros fouls Valli. Jean-Sébastien Legros
  Legros fouls Valli.
 • 86' Benzouien misses the target. Sofian Benzouien
  Benzouien misses the target.
 • Moris Tamburini Nanni (on) - Tamburini (off) 85'
  Nanni (on) - Tamburini (off)
 • Nicola Chiaruzzi Chiaruzzi fouls Gomez. 82'
  Chiaruzzi fouls Gomez.
 • 82' Joachim fouls D'Orsi. Aurélien Joachim
  Joachim fouls D'Orsi.
 • 81' Gomez is flagged for offside. Daniel Gomez
  Gomez is flagged for offside.
 • Pasquale D'Orsi D'Orsi scores an own goal. 78'
  D'Orsi scores an own goal.
 • 77' Joubert makes a save. Jonathan Joubert
  Joubert makes a save.
 • Francesco Baschetti Baschetti has an effort on goal. 77'
  Baschetti has an effort on goal.
 • Alex Gasperoni M. Rossi (on) - A. Gasperoni (off) 76'
  M. Rossi (on) - A. Gasperoni (off)
 • Gabriele Cardini Cardini misses the target. 75'
  Cardini misses the target.
 • Gabriele Cardini Cardini takes the free-kick. 75'
  Cardini takes the free-kick.
 • 75' Hug is cautioned by the referee. Gaël Hug
  Hug is cautioned by the referee.
 • 75' Hug fouls Marani. Gaël Hug
  Hug fouls Marani.
 • 73' Steinmetz has a shot blocked. Thierry Steinmetz
  Steinmetz has a shot blocked.
 • 72' Benzouien fouls Tamburini. Sofian Benzouien
  Benzouien fouls Tamburini.
 • 71' Gomez has a shot blocked. Daniel Gomez
  Gomez has a shot blocked.
 • Manuel Marani Marani fouls Hug. 70'
  Marani fouls Hug.
 • 70' Gomez misses the target. Daniel Gomez
  Gomez misses the target.
 • Federico Valentini F. Valentini makes a save. 70'
  F. Valentini makes a save.
 • 70' Steinmetz has an effort on goal. Thierry Steinmetz
  Steinmetz has an effort on goal.
 • 68' Hug fouls Marani. Gaël Hug
  Hug fouls Marani.
 • Federico Valentini F. Valentini makes a save. 67'
  F. Valentini makes a save.
 • 67' Joachim has an effort on goal. Aurélien Joachim
  Joachim has an effort on goal.
 • Gabriele Cardini Cardini takes the free-kick. 66'
  Cardini takes the free-kick.
 • 65' Zeghdane (on) - Martino (off) Massimo Martino
  Zeghdane (on) - Martino (off)
 • 65' Benzouien fouls Cardini. Sofian Benzouien
  Benzouien fouls Cardini.
 • 64' Steinmetz misses the target. Thierry Steinmetz
  Steinmetz misses the target.
 • 63' Steinmetz takes the corner. Thierry Steinmetz
  Steinmetz takes the corner.
 • 62' Gomez fouls Bonini. Daniel Gomez
  Gomez fouls Bonini.
 • 61' Steinmetz misses the target. Thierry Steinmetz
  Steinmetz misses the target.
 • 59' Benzouien is flagged for offside. Sofian Benzouien
  Benzouien is flagged for offside.
 • Daniele Pignieri Valli (on) - Pignieri (off) 57'
  Valli (on) - Pignieri (off)
 • 57' Gomez (on) - Kitenge (off) Joël Kitenge
  Gomez (on) - Kitenge (off)
 • 57' Hug (on) - Payal (off) Ben Payal
  Hug (on) - Payal (off)
 • 56' Steinmetz fouls Chiaruzzi. Thierry Steinmetz
  Steinmetz fouls Chiaruzzi.
 • 55' Joachim misses the target. Aurélien Joachim
  Joachim misses the target.
 • 53' Benzouien scores! Sofian Benzouien
  Benzouien scores!
 • 52' Kitenge is flagged for offside. Joël Kitenge
  Kitenge is flagged for offside.
 • 52' Payal fouls Chiaruzzi. Ben Payal
  Payal fouls Chiaruzzi.
 • 51' Good assist from Mélisse. Bryan Mélisse
  Good assist from Mélisse.
 • 51' Joachim scores! Aurélien Joachim
  Joachim scores!
 • Manuel Marani Marani fouls. 50'
  Marani fouls.
 • Daniele Pignieri Pignieri fouls Mélisse. 48'
  Pignieri fouls Mélisse.
 • 47' Good assist from Martino. Massimo Martino
  Good assist from Martino.
 • 47' Legros scores! Jean-Sébastien Legros
  Legros scores!
 • 46' Steinmetz takes the corner. Thierry Steinmetz
  Steinmetz takes the corner.
 • 46' Joachim misses the target. Aurélien Joachim
  Joachim misses the target.
 • 45+2' Joachim fouls F. Valentini. Aurélien Joachim
  Joachim fouls F. Valentini.
 • Nicola Chiaruzzi Chiaruzzi fouls Joachim. 45+1'
  Chiaruzzi fouls Joachim.
 • 45' Payal fouls Chiaruzzi. Ben Payal
  Payal fouls Chiaruzzi.
 • Gabriele Cardini Cardini is cautioned by the referee. 44'
  Cardini is cautioned by the referee.
 • Gabriele Cardini Cardini fouls Mélisse. 44'
  Cardini fouls Mélisse.
 • 43' Kitenge fouls. Joël Kitenge
  Kitenge fouls.
 • 43' Mélisse takes the free-kick. Bryan Mélisse
  Mélisse takes the free-kick.
 • Alex Gasperoni A. Gasperoni is cautioned by the referee. 43'
  A. Gasperoni is cautioned by the referee.
 • Alex Gasperoni A. Gasperoni fouls Benzouien. 43'
  A. Gasperoni fouls Benzouien.
 • Gabriele Cardini Cardini misses the target. 42'
  Cardini misses the target.
 • Gabriele Cardini Cardini takes the free-kick. 41'
  Cardini takes the free-kick.
 • 41' Legros fouls A. Gasperoni. Jean-Sébastien Legros
  Legros fouls A. Gasperoni.
 • 41' Prempeh fouls Pignieri. Jerry Prempeh
  Prempeh fouls Pignieri.
 • 40' Steinmetz misses the target. Thierry Steinmetz
  Steinmetz misses the target.
 • 40' Benzouien takes the corner. Sofian Benzouien
  Benzouien takes the corner.
 • 38' Legros misses the target. Jean-Sébastien Legros
  Legros misses the target.
 • Daniele Pignieri Pignieri is flagged for offside. 38'
  Pignieri is flagged for offside.
 • 37' Joachim misses the target. Aurélien Joachim
  Joachim misses the target.
 • Giovanni Bonini Bonini misses the target. 37'
  Bonini misses the target.
 • 34' Kitenge is flagged for offside. Joël Kitenge
  Kitenge is flagged for offside.
 • Federico Valentini F. Valentini makes a save. 34'
  F. Valentini makes a save.
 • 34' Steinmetz has an effort on goal. Thierry Steinmetz
  Steinmetz has an effort on goal.
 • 34' Steinmetz takes the free-kick. Thierry Steinmetz
  Steinmetz takes the free-kick.
 • Manuel Marani Marani is cautioned by the referee. 33'
  Marani is cautioned by the referee.
 • Manuel Marani Marani fouls Benzouien. 33'
  Marani fouls Benzouien.
 • 32' Joachim has a shot blocked. Aurélien Joachim
  Joachim has a shot blocked.
 • 31' Kitenge fouls Marani. Joël Kitenge
  Kitenge fouls Marani.
 • 29' Good assist from Steinmetz. Thierry Steinmetz
  Good assist from Steinmetz.
 • 29' Benzouien scores! Sofian Benzouien
  Benzouien scores!
 • Gabriele Cardini Cardini takes the corner. 28'
  Cardini takes the corner.
 • 28' Joachim fouls Chiaruzzi. Aurélien Joachim
  Joachim fouls Chiaruzzi.
 • Manuel Marani Marani is flagged for offside. 26'
  Marani is flagged for offside.
 • 26' Payal fouls Chiaruzzi. Ben Payal
  Payal fouls Chiaruzzi.
 • 25' Mélisse scores! Bryan Mélisse
  Mélisse scores!
 • 20' Kitenge is flagged for offside. Joël Kitenge
  Kitenge is flagged for offside.
 • Enrico Cibelli Cibelli fouls Mélisse. 18'
  Cibelli fouls Mélisse.
 • 18' Benzouien misses the target. Sofian Benzouien
  Benzouien misses the target.
 • Nicola Chiaruzzi Chiaruzzi is flagged for offside. 17'
  Chiaruzzi is flagged for offside.
 • 17' Tournut fouls Pignieri. Julien Tournut
  Tournut fouls Pignieri.
 • 15' Joachim misses the target. Aurélien Joachim
  Joachim misses the target.
 • Nicola Chiaruzzi Chiaruzzi fouls Martino. 14'
  Chiaruzzi fouls Martino.
 • 13' Kitenge fouls Baschetti. Joël Kitenge
  Kitenge fouls Baschetti.
 • 12' Payal fouls Marani. Ben Payal
  Payal fouls Marani.
 • 12' Steinmetz takes the corner. Thierry Steinmetz
  Steinmetz takes the corner.
 • Federico Valentini F. Valentini makes a save. 11'
  F. Valentini makes a save.
 • 11' Benzouien has an effort on goal. Sofian Benzouien
  Benzouien has an effort on goal.
 • 10' Kitenge is flagged for offside. Joël Kitenge
  Kitenge is flagged for offside.
 • 9' Joubert makes a save. Jonathan Joubert
  Joubert makes a save.
 • Gabriele Cardini Cardini has an effort on goal. 9'
  Cardini has an effort on goal.
 • Gabriele Cardini Cardini takes the free-kick. 8'
  Cardini takes the free-kick.
 • 8' Benzouien fouls Marani. Sofian Benzouien
  Benzouien fouls Marani.
 • 7' Steinmetz fouls Cardini. Thierry Steinmetz
  Steinmetz fouls Cardini.
 • 6' Kitenge misses the target. Joël Kitenge
  Kitenge misses the target.
 • 3' Kitenge misses the target. Joël Kitenge
  Kitenge misses the target.
 • 3' Steinmetz takes the free-kick. Thierry Steinmetz
  Steinmetz takes the free-kick.
 • Moris Tamburini Tamburini fouls Joachim. 2'
  Tamburini fouls Joachim.
 • 1' Benzouien fouls Marani. Sofian Benzouien
  Benzouien fouls Marani.
Top