SC Jane Sandanski

SC Jane Sandanski, Skopje

First Referee

Moshe Bohbot (ISR)

Second Referee

Slawomir Steczko (POL)

Third Referee

Michael Christofides (CYP)

0°C