SC Jane Sandanski

SC Jane Sandanski, Skopje

First Referee

Michael Christofides (CYP)

Second Referee

Moshe Bohbot (ISR)

Third Referee

Slawomir Steczko (POL)