UEFA.com works better on other browsers
For the best possible experience, we recommend using Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Squad

Goalkeepers

Nationality Age 1 Jesse Figueras
GIB
GIB 18
13 James Rovegno
GIB
GIB 17

Defenders

Nationality Age 4 Kaydan Glynn
GIB
GIB 17
5 Ethan Tavares
GIB
GIB 17
6 Jayme Coltan
GIB
GIB 17
7 Lee Soiza
GIB
GIB 18
8 Sean Perera
GIB
GIB 18
10 Kyle David Rodriquez
GIB
GIB 18
11 Ewan Anthony Smith
GIB
GIB 18
12 Jyron Zammitt
GIB
GIB 18

Forwards

Nationality Age 3 Francis Huart
GIB
GIB 18
9 James Caetano
GIB
GIB 18

Coach

James Louis Bosio
GIB